FORUMS
FORUMS
FORUMS
首页 >FORUMS

Forum/Session

Chairperson of forum

Hypertension Forum

Wang Jiguang  Cui Zhaoqiang

Heart Failure Forum

Zhou Jingmin  Jin Wei

Coronary Intervention Forum

He Ben  Ge Lei  Zhang Qi

Heart Rhythm Forum

Li Yigang  Liu Shaowen  Wu Liqun

Lipid-Atherosclerosis Forum

Liang Chun  Chen Zhenyue

Structural Heart Diseases Forum

Zhao Xianxian  Zhou Daxin

Pulmonary Circulation Forum

Shen Jieyan   Song Haoming

Precision and Regenerative Medicine Forum

Zou Yunzeng  Bu Jun

Cardiovascular Imaging Forum

Shu Xianhong  Li Xinming

Thromboembolic Diseases Forum

Guo Xingui  Liu Xuebo

Integrated Chinese Traditional and Western Medicine Forum

Shi Haiming  Fan Ming

Prevention Forum

Wang Changqian  Gu Shuiming

Cardiac Emergency Forum

Qu Xinkai  Zhang Song

International Chinese Language Forum

Xu Yawei  Gong Hui

Cardiac Nursing Forum

Ding Ru  Xu Fanglei

Cardiac Rehabilitation Forum

Shen Chengxing  Zhou Mingcheng

Continuing Medical Education Forum

Jiang Li  Qiao Zengyong

AI & Internet-Based Healthcare Forum

Zhang Ruiyan  Zhu Fu  Qiu Zhaohui

Cardio-Oncology Forum

Fang Weiyi  Cheng Leilei

Metabolism related cardiovascular diseases forum

Li Yong  Sun Aijun

Pan Vascular

Zhang Yingmei  Yang Pengfei

Oriental Rising Star Award

Qi Wenhang  Liu Zongjun  Zhang Jiayou

Oriental Live Studio

Zhang Junfeng  Ma Shixin  Luo Xinping

Oriental PCI Movie Theatre

Yin Zhaofang  Ding Fenghua  Hu Wei

Oral Report

Guo Zhifu   Huang Dong