COMMITTEES
COMMITTEES
COMMITTEES
首页 >COMMITTEES

  Hosted by 

Shanghai Medical Association(SMA)
Society of Cardiology,Shanghai Medical Association(SSC)


  Organizing Committee 

President

Ge Junbo

Honorary President

Chen Yihan Gao Runlin Gu Dongfeng
Han Yaling Hu Shengshou  Huo Yong
Wu Jinglei Yang Baofeng  Zhang Yun

Executive President

Qian Juying

Chairperson of Advisory Committee

Fang Weiyi  Qi Wenhang  Shen Weifeng
Wu Zonggui

Chairperson of Scientific Committee

Liang Chun  Liu Xuebo  Wei Meng
Zhang Ruiyan

Chairperson of Organizing Committee

Tan Ming

Secretaries General

Lu Guoping  Xu Yawei