COMMITTEES
COMMITTEES
COMMITTEES
HOME >COMMITTEES
   Hosted by

Shanghai Medical Association(SMA)
Society of Cardiology,Shanghai Medical Association(SSC)


   Organizing Committee


President

Ge Junbo


Honorary President

Chen Haozhu Chen Yihan Gao Runlin Gu Dongfeng

Han Yaling Hu Shengshou Huo Yong Xu Jianguang

Yang Baofeng Zhang Yun


Executive President

Qian Juying


Chairmen of Advisory Committee

Qi Wenhang Shen Weifeng Wu Zonggui Fang Weiyi


Chairmen of Scientific Committee

Liang Chun Liu Xuebo Wei Meng Zhang Ruiyan


Chairman of Organizing Committee

Tan Ming


Secretaries General

Lu Guoping Xu Yawei 


Copyright 2020 www.occmd.org All rights reserved.